POLITYKA PRYWATNOŚCI


CashDirector SA chroni dane osobowe oraz prywatność użytkowników aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”). Przede wszystkim przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony bezpieczeństwa informatycznego. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami.CashDirector SA nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.Pracownicy CashDirector SA uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym, a w firmie obowiązują odpowiednie dokumenty wewnętrzne regulujące proces ochrony danych osobowych.Niniejsza strona ma pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.


DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM


CashDirector SA dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto CashDirector SA zapewnia realizację uprawnień wynikających z:•rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”),•ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.123) ze zm.,•ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).


SPIS TREŚCI:


1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

3. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzali?

4. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

5. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

6. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych.

7. Komu udostępniamy Twoje dane?

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

11. Zmiany Polityki Prywatności.


1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest CashDirector SA z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697538, NIP: 5222885734, REGON: 368420990, zwana dalej „CashDirector SA”.


2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt w następujący sposób:•a. pocztą tradycyjną na adres siedziby CashDirector SA w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskie 96•b. za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@cashdirector.com


3. Jakie dane osobowe będziemy przetwarzali?

Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe użytkowników:

•a. adres e-mail,

•b. imię i nazwisko i/lub nazwa firmy,

•c. numer telefonu,

•d. adres zameldowania,


Ponadto, Administrator będzie przetwarzał zdjęcia wykonane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz znajdujące się na tych zdjęciach dane.


4. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub wcześniejszej umowy zawartej z użytkownikiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane m.in. w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji oraz pozostałych usług świadczonych przez CashDirector SA.


5. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:


•a. prawo dostępu do danych osobowych - w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych;


•b. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;


•c. prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:


-gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

-gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e) poniżej i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

-gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

-gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;

-gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:


-korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

-wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;

-ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


•d. prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.


•e. prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli nie wykaże on istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


•f. prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


•g. prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z CashDirector SA. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;


•h. prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) – g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z CashDirector SA w następujących sposób:


•pocztą tradycyjną na adres siedziby CashDirector SA w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskie 96

•za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@cashdirector.com


Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.


Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:


•a. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

•b. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.


W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Spółka przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

•1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,

2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),

•3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.


Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez CashDirector SA w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami na adres: administrator@cashdirector.com


Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.


Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.


LOGIN I HASŁO

CashDirector SA stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

CashDirector SA ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. CashDirector SA prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.


PLIKI COOKIES

Pliki cookies są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym - zwanymi dalej „Urządzeniem końcowym” z którego korzystasz odwiedzając Aplikację. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o Aplikacji w przeglądarce internetowej Twojego Urządzenia końcowego. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies z Aplikacji lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o plikach cookies i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookies. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki cookies, możesz skorzystać z instrukcji udostępnianych przez producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim Urządzeniu końcowym.


Pragniemy poinformować, że usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Aplikacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.


Informujemy jednocześnie, że w każdym czasie możesz dokonać zmian swoich preferencji w zakresie plików cookies, a także, że w każdym czasie możesz dokonać usunięcia plików zapisanych dotychczas w Twoim Urządzeniu końcowym. Niezależnie od powyższego, w czasie Twojej obecności w Aplikacji, CashDirector SA przetwarza także tzw. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te pozwalają nam poznać sposób korzystania z naszej Aplikacji każdą osobę ją odwiedzającą. Dane eksploatacyjne przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych.